امروز آن چه در کشورهای غربی مشاهده می شود عبارت است از: نسل های بی هویت، نسل های درمانده و سرگشته، پدر و مادرهایی که از فرزندانشان سال ها خبر ندارند، با این که در یک شهر هم زندگی می کنند، چه برسد به این که در شهر دیگری باشند. خانواده های متلاشی شده، انسان های تنها... .

در کشورهای اروپایی و آمریکایی... از زن های بی شوهر، مردهای بی زن، آمارهای بسیار بالا وجود دارد که تبعاً بچه های بی پدر و مادر، بچه های ولگرد، بچه های جنایت کار حاصل آن است. در آن جا فضا، فضای جنایت است. همین حرف هایی که در خبرها می شنوید: یک بچه ناگهان در مدرسه، خیابان، توی قطار قتل انجام می دهد، تعدادی را می کشد. یک بار و دوبار و یکی دو تا هم نیست. همین طور سطح جنایتکارها از لحاظ سنّی دارد پایین می آید. جوان های بیست ساله بودند، شدند جوان های شانزده ـ هفده ساله، حالا بچه های سیزده ـ چهارده ساله در آمریکا جنایت می کنند. راحت آدم می کشند. این جامعه وقتی به این جا می رسد، دیگر تقریباً غیرقابل جمع کردن است.

آیت الله خامنه ای