در رفتن جان از بدن

گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن

دیدم که جانم می رود.

چگونه مردن این خود سوالی است که شاید با یافتن پاسخش بتوان زندگی کردن را آموخت .

شنیده ایم که :

افراد با توجه به نوع زندگی کردنشان در این دنیا با درجات مختلفی جان می دهند.

یکی سخت یکی راحت

یکی در راه پول یکی در راه خدمت به مردم

یکی در راه خود یکی در راه خدا

نوع جان دادن هر کدام از این فراد با هم تفاوت دارد.

و باز شنیده ایم که :

افراد خوب برای اینکه در دنیای دیگر راحت باشند به کفاره گناهانشان مرگی سخت دارند.

من نمی خواهم مرگی داشته باشم که به صورت معمول باشد .

یعنی همین مرگی که اکثر مردم دارند البته با درجات مختلف.

باید نسبت به زندگی دید را تغییر داد تا آنگونه که باید مَرد، مُرد، مُرد.

الهی ارزقنی شهاده فی سبیلک به حق علی

همین!