خوشحالم خیلی خوشحالم

از اینکه یکی اون بالا است که منو می بینه و به فکرم هست

خوشحالم که هنوز ارزش داشتن یک خط اتصال را دارم

خوشحالم به خاطر اینکه هنوز اون سیمی که به من وصل کردن هنوز قطع نکردنش

شکرت خدا .... شکرت.....

الهی و ربی من لی غیرک

پیش تر ها

می توانستم بدارم دوست یاری را نگاری را

پیش تر ها

می توانستم ببینم آشنایی را خدایی را

پیش تر ها

صحبت از یک عشق بود و آتشی پنهان در کمین آن

پیش تر ها

بر نگاه خویش ما را اعتمادی بود دیگر نیست

عاشق نیست

نگاهی نیست

وه .....که پیدا بود ما را این چنین فرجام

ما نمی دیدیم

همین!