هیچ نمی دانستم که در دنیا آتشی سوزان تر از آتش وجود دارد!

سوختم،سوختم! ولی ای کاش سوزش آتش بود.

ای کاش مرا می سوزاندند!

استخوانهایم را خرد می کردند و خاکستر مرا به باد می سپردند

و از من-بینوای دردمند دل سوخته اثری باقی نمی ماند.

 همین!!