دیروز توی ماشین نشسته بودم و به کارهایی که یک سال گذشته کرده بودم فکر می کردم.

این سوال توی ذهنم پیش آمد که از کارهایی که سال گذشته کردم راضی بودم یا نه؟

اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که سعی کرده بودم خودم باشم ....!

امسال هم می گذرد.

امید آن است سال دیگر همچین روزهایی اگه این سوال را یک بار دیگر از خودمون بپرسیم.بتوانیم جواب خوبی برایش پیدا کنیم.

چقدر فرق کرده ای ؟

- خب همه چی فرق کرده. منم مثل همه چیز؟

- تو کوچیک شدی ، یا دنیا بزرگ شده ؟

همین!!