خبر رسیده علی تنهاست !

به خانه بی فاطمه سری بزنیم

همین!