چه بد کردم چه شد از من چه دیدی ؟

که ناگه دامن از من بر کشیدی؟

چه افتاده است که از من بر شکستی ؟

چرا یکباره گی از من رمیدی ؟

چه خوش باشد که دلدارم تو باشی

ندیم و مونس و یارم تو باشی

دل پر درد را درمان تو سازی .....

همین!!