این دل نوشته هارا دوستش دارم.

همه این کلمات و واژه هارا که تمامی مقصود دلم را

اهل روزگار بدانند که من او را دوست میدارم

هنوز عطر نگاه او با من است

هنوز آن گوشه های نایاب دلم برای بودن با او بی قرار است

هنوز نامش عزیز ترین قشنگی هاست .در این اوقات نا خوش دل تنگی ها

هنوز......

دلم تنگه برای ابری که دلش پر گریه است

دلم تنگه برای باروون

بزارین چشم ها خیس از دعای مادر بشه

با شماام با معرفتا

محض رضای عشق دیگه آفتاب و جیره بندی نکنید

فرصت عشق را از ما نگیرید

روشنی و از ما نگیرید

همین!!