الهم ارنی الطلعه الرشیده والقره الحمیده

منتظران را به لب آمد نفس

ای ز تو فریاد، به فریاد رس

از یک جا باید برید

از یک جا باید پرید

بریدم... پریدم...

یا علی مددی..

همین.!