۲۱بار دیگه مونده

ساز زندگی را با چه بنوازم؟

نی یا گیتار؟

تعارف را کنار بگذار

با قاشق بر ماهیتابه بکوب.

همین!!