۱۷بار دیگه مونده

۱۸بار دیگه مونده

۱۹بار دیگه مونده

و سقاهم ربهم شرابا طهورا یعنی چی؟

می‌خواهی بدانی؟

بهار، یک روز که باران گرفت، برو زیر باران.

آن وقت می‌فهمی. یکی دو قطره‌اش را می‌فهمی.

همین!!