زنهار....

مبادا بخواهی عزت نفسم را که همه وجودم است از من بگیری

به خدا سوگند غرقت میکنم.

همین!!