۱۳بار دیگه مونده...

1۴بار دیگه مونده...

منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت.

در گلستانه چه بوی علفی می آید.

امروز کوه چه عطر خوشی داشت.

عطر حضور یار....

تا حالا به این فکر کردین که احساس حضور کسی چقدر تاثیر گذار در امور هست؟

احساس حضور پدر در کنارت «مطمئن و شجاع کارها را انجام می دهیم »

احساس حضور مراقب امتحان در جلسه «تقلب نمی کنیم »

و احساس حضور خدا در زندگی..... « ؟؟؟؟ »

فکر کنم اگر نباشد زندگی نتوان کرد.

همین!!!