خبر رسیده علی تنهاست به خانه بی فاطمه سری بزنیم.

همین!