این زبانت را دربیاور.

دست بزن. ببین. نرم نرم است.

یک ارزن هم استخوان ندارد. آن که استخوان دارد مار است.

تو هم نرم حرف بزن. دل هم هم‌این طور.

نرم است. دلت را با همه نرم نگه دار.دست استخوان دارد، محکم کار کن.

پا استخوان دارد، محکم راه برو.یاد گرفتی؟

همین!!