کلاغ پر؟

نه

کلاغ را بگذاریم برای آخر

نگاهت پر

خاطره ات پر

کلاغ پر؟

نه کلاغ را بگذاریم برای آخر

نگاهت پر

نگاهش پر

من هم پر

تو مانده ای و کلاغ پر ...

همین!