تهمت از وهم است. زلیخا اگر وهم نداشت که به یوسف تهمت نمیزد. وهم مسری هم هست. چیز بدی هم هست. امروز زلیخا را گرفته، فردا باز خدا عالم است کی را بگیرد. تو پرهیز کن. رنجیدن هم نرنج. وهم است دیگر.

همین!!