رهگذر: آقا اینجا عاشورا بازه؟

مرد فروشنده: من نمی دونم عاشورا چیه!!

رهگذر: عاشورا فرداست روز دهم ماه محرم ، بازه اینجا؟

مرد فروشنده: (عصبی) من یهودیم من نمی دونم عاشورا چیه!!!

رهگذر: ایرانی که هستی تا حالا نشنیدی؟

مرد فروشنده: من نمی دونم عاشورا چیه!!

دلیلشو من نفهمیدم همین امروز برام اتفاق افتاد

همین!!