”یا حسین“ با ”با حسین“ یک نقطه کم دارد

 اما یا حسین گفتن کجا و با حسین بودن کجا؟

 با بصیرتی که در دل حر است حر، حر می‌شود.

 اگر ما آن زمان نبودیم تا حسین(ع) را یاری کنیم، امروز، ولی امر زمان را یاری می‌کنیم.

همین!!