برای خاک، چه ضیافتی خواهد بود

 و برای ما...شاید

 فرصت و دلیلی باشد برای مراجعه به شور و حسهایی که  پشت روزمرگیهای ما قایم شده اند.

همین!!