- دنیا تا همیشه، همین دنیاست. ریگ همین ریگه. حجم، همین حجمه.

- اما سبز، دیگه سبز نیست. آبی ، آبی نیست.

- قرارمون صحبت از رنگ نبود. یادت هست... گفتی رنگ، واسه چشمها درست شده نه برای دل. خودت گفتی به چشمهات اعتماد نمیکنی.

همین!