معجزه

هیچ وقت نخواسته ام جای فرشته ای باشم که تاریخ را مینویسد.

روزهای تکراری، داستانهای تکراری، سرنوشتهای تکراری .

بیچاره فرشته ...

روز آخر، تمام یادداشتهای او ، کوچکترین نقطه عالم را هم پر نخواهد کرد.

وقتی امید در بهشت نیست، پس برای زمین معجزه است. و من هنوز با «امید» زنده ام.

همین!!

/ 2 نظر / 10 بازدید
ghooghnos

امید پلی به سوی بودن و ماندن و ادامه دادن...[گل]