ما چه کردیم؟

ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم.

ما یافتیم آنچه را که دیگران نیافتند.

ما همه افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم.

ما ایثار را دیدیم که چگونه تمثل می یابد؛

عشق را هم،

امید را هم،

زهد را هم،

شجاعت را هم،

کرامت را هم،

عزت را هم،

شوق را هم،

و همه آنچه را که دیگران جز در مقام لفظ نشنیده اند، ما به چشم دیدیم.

...

ما فرشتگان را دیدیم که چه سان عروج و نزول دارند.

ما عرش را دیدیم.

ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم.

از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفرهء حضرت ابراهیم نشستیم.

ما در رکاب امام حسین جنگیدیم.

ما بی وفایی کوفیان را جبران کردیم...

و پادگان دوکوهه بر این همه شهادت خواهد داد..

همین!

شهید آوینی.

/ 0 نظر / 10 بازدید